UAE, Ras Al Khaimah, Royal Breeze, 304. апрель 2013 г.